درباره سرورچی

 

سرورچی با هدف فروش سرور با قیمت خیلی مناسب و تامین بخش عمده ای از نیاز سرور در کشور ، اقدام به واردات سرورهای Dell نموده و فروش آنها را در سراسر کشور آغاز کرده است .